Zasady
pogotowia technicznego

I. Zasady świadczenia usługi pogotowia technicznego w ramach serwisu całodobowego:

1. Sposób świadczenia usługi całodobowego pogotowia technicznego:
a) jako „awaria” należy rozumieć nagłe, nieprzewidziane wystąpienie niesprawności instalacji lub innego trwałego elementu budynku powodujące zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego, uszkodzenie mienia.
b) jako „zagrożenie” należy rozumieć sytuacje w której występują ewidentne przesłanki (iskrzenie, przecieki, miejscowe osłabienie materiałów itp.) wskazujące na możliwość wystąpienia awarii.

2. Usługa pogotowia technicznego polega na:
– przyjęciu zgłoszenia o awarii lub zagrożeniu,
– dojeździe do miejsca awarii,
– ustaleniu przyczyny,
– zabezpieczeniu skutków awarii,
– określeniu zakresu rzeczowego i usunięciu bezpośredniego zagrożenia spowodowanego awarią lub zagrożeniem wg zakresu czynności.

3. Wykonawca będzie świadczył czynności pogotowia technicznego w każdym dniu tygodnia 24 godziny na dobę, podejmując działanie do 2 godzin od otrzymania zgłoszenia i wykonując czynności w dniu zgłoszenia oraz zgłaszając wykonanie czynności Zleceniodawcy.

4. Zgłoszenia dokonywane będą pod nr tel. +48 730 740 740 Wykonawcy.

5. Prace związane z wykonywaniem usługi pogotowia technicznego winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego z zapewnieniem sprzętu, materiałów i instrukcji konserwacji i użytkowania. Nie mogą powodować utraty udzielonej rękojmi i gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty dotyczące używanych materiałów.

6. W razie stwierdzenia objawów świadczących o występowaniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażeniem prądem elektrycznym osoby wykonujące usługi pogotowia technicznego są obowiązane niezwłocznie zabezpieczyć miejsce występowania zagrożenia oraz zgłosić ten fakt Zleceniodawcy (zarządcy budynków) oraz odpowiednim służbom (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, , MPEC, MPWiK).

7. Wynagrodzenie za wykorzystany materiał płatne będzie przelewem na podstawie rozliczeń materiału wg okazanych faktur za zakup materiałów.

8. Wynagrodzenie za usługi całodobowego pogotowia technicznego obejmują wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi – w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na owe koszty.
M.in. są to koszty:
– dojazdów do miejsc wykonywanie prac konserwacyjnych;
– liczby roboczogodzin, czyli czasu trwania usuwania awarii; a także
– liczby i częstotliwości występowania awarii

9. Zamawiającym oświadcza, iż nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, zgodnie z art.509 Kodeksu cywilnego.

II. Procedura wykonania usługi całodobowego pogotowia technicznego:

1. Po przyjęciu zgłoszenia o powstaniu awarii bądź zagrożenia wykonawca niezwłocznie (zgodnie z §1 pkt.6 umowy) udaje się na miejsce wystąpienia awarii lub powstawania zagrożenia.

2. Natychmiast po przybyciu na miejsce awarii/zagrożenia Wykonawca przystępuje do powstrzymania rozprzestrzeniania się skutków awarii bądź zapobiegania zagrożeniu, tj. odcięcia dopływu wody, ustawienia zabezpieczeń przed spadającymi przedmiotami, itp.

3. Jeżeli awaria bądź zagrożenie wystąpiły w porze nocnej (22.00-7.00) jeżeli zostały podjęte działania opisane w pkt 11.3, a sytuacja nie zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców, jak również nie ma groźby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca może podjąć dalsze działania w porze dziennej, z zastrzeżeniem punktu 11.4

4. Jeżeli awaria bądź zagrożenie wystąpiły w porze dziennej (7.00-22.00) lub jeżeli sytuacja zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców albo istnieje groźba dalszego uszkodzenia mienia bądź strat finansowych, Wykonawca powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcia awarii.

5. W przypadku awarii, których usuńcie przekracza możliwości Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy miejsce awarii i niezwłocznie zawiadomi stosowne służby oraz Zleceniodawcy (zarządcy nieruchomości).

6. W przypadku braku dostępu do lokalu, w którym powstała awaria lub zagrożenie, a skutki wpływają na inne lokale (np. zalewanie wodą, ściekami, wybijanie zabezpieczeń elektrycznych), Wykonawca doprowadzi do jak najszybszego ograniczenia skutków awarii, a następnie niezwłocznie zgłosić Zleceniodawcy (zarządcy)konieczność dostępu do lokalu. Po zapewnieniu dostępu do lokalu Wykonawca usuwa awarie.

7. W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń np. pożaru, wybuchu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne,, MPEC, MPWiK) i Zleceniodawcę (zarządcę) oraz niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej.

8. W sytuacjach określonych w pkt. 11.7 na Wykonawcy spoczywa obowiązek współpracy ze służbami, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela Zleceniodawcy (zarządcy).

9. Wykonawca rejestruje każde zgłoszenie w raporcie dziennym oraz dokumentuje przebieg wykonania usługi zdjęciami .